Selma stad fortsätter att växa med liv längs Litteraturgatan

Du som varit runt Litteraturgatan idag, vet att området har en tydligt grön karaktär. När nu Selma stad fortsätter att växa används samma gröna identitet på gator, torg, parker, byggnader och gårdar för att få till en levande och trygg miljö för de som ska vistas där. Området får totalt elva nya kvarter och förtätas med 700 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter i många olika storlekar och stilar.

Om Selma Lagerlöfs torg är Selma stads hjärta, så blir Litteraturgatan dess pulsåder. Här håller en levande stadsgata på att ta form – med trivsam kvartersbebyggelse i trygg gatumiljö längs ett långsträckt, gång- och cykelvänligt huvudstråk. Här kommer du kunna uppleva liv och rörelse genom en gatumiljö ämnad för alla, samt där träd och växter har en naturlig plats.

De nya bostäderna ska på ett naturligt sätt smälta in i den befintliga miljön. Husen väster om Litteraturgatan byggs i varierad och brokig kvartersbebyggelse för att skapa en variation i arkitekturen och som är trevlig att titta på. Kvarteren har trivsamma innergårdar med plats för umgänge.

I kvarteren blandas olika bostadstyper, upplåtelseformer och bostadsstorlekar såsom studentlägenheter, radhus och hyres- och bostadsrätter i olika storlekar. Egnahemsbolaget planerar att bygga omkring 220 bostadsrätter i flerbostadshus. Resterande bostäder blir hyresrätter som byggs av Framtiden Byggutveckling för Poseidon.

Gaturummet utformas på de gåendes villkor och ska utformas och uppfattas som attraktivt, aktivt och tryggt. Entréer och portar till ny bebyggelse vänds mot gatan för att skapa liv och rörelse. Bottenvåningarna får liv genom att placera gemensamhetslokaler, cykelrum, miljörum och lägenheter där, samt några lokaler för olika typer av verksamheter.

Dagens kollektivtrafik fortsätter att gå på Litteraturgatan, men flyttas till ett samlat stråk i mitten av gatan. Detta möjliggör effektiv busstrafik och det kommer byggas gångpassager över till andra sidan om Litteraturgatan för att integrera de båda sidorna av områdets nya pulsåder.